Privacy Statement

Dit privacy statement gaat over hoe wij omgaan met gegevens van debiteuren.

LikiFin B.V. is verantwoordelijk voor het gebruiken van uw gegevens. Daarbij moeten we ons houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden.

Privacy verklaring debiteuren

Laatste update: 20-05-2021 

 

1. Inleiding

Bij onze incassowerkzaamheden gebruiken we persoonlijke gegevens over jou. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel.

LikiFin B.V. is verantwoordelijk voor het gebruiken van jouw gegevens. Daarbij moeten we ons houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden.

Onze contactgegevens
LikiFin
Schiedamsedijk 37
3011 ED Rotterdam

2. Van wie we gegevens verzamelen

We verzamelen en gebruiken gegevens van de schuldenaar. Dat ben jij of jij en jouw partner als er een gezamenlijke schuld is. Als je wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens. Bij een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken ook we de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

3. Waarom we gegevens verzamelen

Je hebt volgens onze opdrachtgever een openstaande schuld. De opdrachtgever heeft ons gevraagd om de schuld te innen. Je moet daarvoor iets doen of ergens aan meewerken. We zoeken daarom contact met je en hebben daarvoor jouw contactgegevens nodig. Als we je moeten oproepen om voor de rechter te verschijnen of een officieel stuk aan je moeten sturen, hebben we de wettelijke plicht om gegevens over jouw officiële woonplaats op te vragen. Ook hebben we de plicht om te kijken we of er sprake is van een bijzondere schuldsituatie. Bij het leggen van beslag op jouw inkomen of bezittingen moeten we weten welke dat zijn en of er soms al beslag op ligt en moet hij de beslagvrije voet vaststellen.

4. Door ons verzamelde gegevens

4.1. Door de opdrachtgever verstrekte gegevens
Het bedrijf, de persoon of de organisatie die nog geld van jou krijgt (de opdrachtgever) heeft aan ons opdracht gegeven om je te benaderen. We krijgen van deze schuldeiser jouw contactgegevens, informatie over de openstaande factuur en het bedrag waar het om gaat. In de factuur kunnen bijzondere persoonsgegevens staan.

4.2. Door u aan ons verstrekte gegevens
Er is informatie die je aan ons geeft in e-mails, brieven, telefoongesprekken, gesprekken aan de deur of aan onze balie. Deze gegevens gebruiken we als het van belang is bij het incasseren van jouw schuld.

Bijzondere gegevens
We vragen nooit om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over jouw afkomst, geloof of gezondheid. Het kan zijn dat je ons bijzondere persoonsgegevens geeft zonder dat we daarom vragen en dat het niet van belang is bij het incasseren van jouw schuld. Die slaan we dan niet op en gebruiken we niet.

Uw overzicht van inkomsten- en uitgaven
Als we een betalingsregeling met je afspreken sturen we je een formulier om jouw inkomsten en uitgaven aan ons door te geven. De gegevens die je op dit formulier zet gebruiken we om te bepalen wat het wekelijkse of maandelijkse bedrag is dat je aan ons moet betalen om de schuld af te lossen. De gegevens op het inkomsten- en uitgavenformulier en alle door jou aan ons verstuurde bijlagen gebruiken we ook om voor jou de ‘Beslagvrije Voet’ te bepalen. Als je correcties hebt op een door ons vastgestelde beslagvrije voet kun je deze aan ons doorgeven. Hiervoor lever je dan aanvullende informatie aan die we gebruiken om de beslagvrije voet opnieuw te berekenen.

Opnemen van telefoongesprekken
Als we met je bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. We kunnen de telefoongesprekken terugluisteren. Dat doen we om onze medewerkers te trainen. De opgenomen telefoongesprekken worden na 30 dagen gewist.

4.3. Gegevens die we zelf verzamelen

De gerechtsdeurwaarder mag speciale gegevensbronnen gebruiken. Dat mag als hij bezig is met het voorbereiden van een rechtszaak of als hij een vonnis (of een andere titel) tegen je heeft.

Gegevens bij het voorbereiden van een rechtszaak
De gerechtsdeurwaarder controleert jouw adresgegevens in de ‘basisregistratie personen’ en is verplicht jouw burgerservicenummer (BSN) op te vragen. Ook kijkt de gerechtsdeurwaarder in het digitaal beslagregister. Daarin staat onder andere informatie als er beslag ligt op jouw salaris of huis. De gerechtsdeurwaarder ziet wie (welke gerechtsdeurwaarder) er beslag heeft gelegd, het type beslag en het bedrag waarvoor het beslag is gelegd.

Gegevens als er een vonnis aanwezig is
De gerechtsdeurwaarder controleert jouw adresgegevens in de ‘basisregistratie personen’. De gerechtsdeurwaarder haalt jouw burgerservicenummer (BSN) op en vraagt een overzicht op van jouw werkgevers van de laatste jaren. Ook ziet hij als je eventueel een uitkering (van het UWV) ontvangt. Aan jouw werkgever vragen we onder andere om gegevens over jouw salaris. Aan de belastingdienst vragen we om gegevens over toeslagen die je van de
belastingdienst ontvangt. De gerechtsdeurwaarder kan ook het ‘basisregister voertuigen’ inzien en kijken of er een voertuig is waar beslag op kan worden gelegd. Hij krijgt uit het basisregister het kenteken en gegevens over merk, type en kleur van het voertuig. De gerechtsdeurwaarder raadpleegt in zijn werk ook de Verwijsindex Schuldhulpverlening om te kijken of je bij een schuldhulpverleningsinstantie staat ingeschreven. De gerechtsdeurwaarder gebruikt een verplichte rekenmodule om de beslagvrije voet te berekenen. De rekenmodule gebruikt jouw burgerservicenummer en haalt uw inkomensgegevens op bij het UWV. We verwerken dan onder andere jouw adresgegevens, leefsituatie (bijvoorbeeld gehuwd), inkomensgegevens en de vastgestelde beslagvrije voet.

Gegevens uit een huisbezoek
Als onderdeel van ons werk bezoeken we ook jouw adres, bijvoorbeeld om een officieel stuk (bijvoorbeeld een dagvaarding) achter te laten. De gerechtsdeurwaarder maakt een notitie over het bezoek.

Openbare bronnen
We raadplegen voor ons werk ook openbare bronnen, zoals het centraal insolventieregister, het curatele- en bewindregister en het huwelijksgoederenregister.

4.4. Cameratoezicht
We hebben voor jouw en onze veiligheid cameratoezicht bij de balie in ons kantoor. Deze beelden worden na 48 uur gewist.

5. Waarom we uw gegevens mogen verzamelen en gebruiken
De gerechtsdeurwaarder werkt bij het incasseren van een openstaande schuld altijd in opdracht van een ander (de opdrachtgever). De opdrachtgever heb je een product of een dienst geleverd en probeert nu de betaling van je te krijgen. We mogen gegevens van jou verzamelen en gebruiken omdat je nog moet voldoen aan de overeenkomst met de opdrachtgever. Bij het voorbereiden van een rechtszaak en bij ons ambtelijk werk zijn we vanuit de wet
verplicht om jouw adres te controleren in de basisregistratie personen. De gerechtsdeurwaarder mag bij het uitblijven van jouw betaling kijken of hij beslag kan leggen op jouw inkomen of bezittingen. Daarvoor raadpleegt hij verschillende registers en gebruikt deze gegevens. De gerechtsdeurwaarder kan officiële stukken aan uitreiken en beslagen leggen. Ook hierbij gebruiken we persoonsgegevens. Dit gebruik valt onder het uitoefenen van openbaar gezag. Dat is een taak die de overheid aan de gerechtsdeurwaarder heeft toegewezen.

6. Met wie we gegevens delen
6.1. Wat we delen met onze opdrachtgever
We hebben in ons werk veel contact met de opdrachtgever. We geven de schuldeiser informatie over betalingen die je al ons hebt gedaan, over betalingsregelingen die we met je afspreken en als je bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen de schuld. Ook geven we de opdrachtgever informatie over een contactmoment met jou, bijvoorbeeld de datum en het soort van een aan jou verstuurde brief of van een telefoongesprek.

6.2. Doorgeven van gegevens aan een andere gerechtsdeurwaarder of beslaglegger
We delen soms jouw gegevens met andere gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland. Bijvoorbeeld als je in een gebied woont waar we niet regelmatig werken en we toch met je in contact willen komen. De gegevens die we delen zijn adresgegevens, gegevens van een oproeping of dagvaarding of gegevens van een vonnis of beslag. De collega gerechtsdeurwaarder valt onder dezelfde wetten en regels. En de collega is volledig verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens. Bij vragen over uw gegevens kunt je dan bij ons terecht of bij onze collega. Als een andere beslaglegger (bijvoorbeeld de belastingdienst of UWV) beslag legt, kan deze bij ons jouw beslagvrije voet opvragen.

6.3. Digitaal beslagregister
Als we als gerechtsdeurwaarder een beslag leggen, moeten we in het digitaal beslagregister onder andere vastleggen ten laste van wie het beslag wordt gelegd, het type beslag en het bedrag. Het digitaal beslagregister valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (de KBvG).

6.4. Verhuisbedrijf en slotenmaker
Bij een ontruiming schakelen we een slotenmaker en een verhuisbedrijf in. We geven aan de slotenmaker en het verhuisbedrijf alleen de datum van de ontruiming door en het huisadres.

6.5. Delen van uw gegevens buiten Nederland
Als er sprake is van een buitenlandse opdrachtgever, dan delen we informatie met deze opdrachtgever. Als je in een ander land bent, dan schakelen we een partij in dat land in om namens ons de schuld te innen. Met die partij delen we dan de gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren. Alle Europese landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (de Europese Economische Ruimte) vallen onder dezelfde wetgeving als het gaat om bescherming van persoonsgegevens.

7. Hoe we jouw gegevens beschermen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen. Daarbij letten we er vooral op dat jouw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat niemand zomaar toegang heeft tot onze systemen en jouw gegevens. We laten onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren.

8. Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. In het algemeen is deze wettelijke plicht 10 jaar.

9. Welke rechten u heeft

De persoonsgegevens zijn gegevens over jou. We vinden het normaal dat je precies mag weten welke gegevens we van je hebben (inzagerecht). Als er fouten staan in de gegevens mag je ons vragen om ze te verbeteren (recht op correctie). Ook mag je vragen om niet langer gegevens van jou te gebruiken (bezwaar tegen verwerking) of zelfs om gegevens over jou te verwijderen (recht op wissen van gegevens). Deze verzoeken over jouw gegevens kun je doen via onze website of je kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Inzagerecht
Je mag ons vragen welke gegevens van jou we precies hebben. Deze vraag kun je stellen via onze website of per email aan de functionaris gegevensbescherming: fgb@likifin.nl. We sturen je dan binnen 4 weken een overzicht toe van alle persoonsgegevens die we van jou hebben.

Recht op correctie
Het is belangrijk dat jouw gegevens kloppen. Je mag ons vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle voeren we deze wijzigingen direct door. Een correctie kun je verzoeken via een e-mail naar fgb@likifin.nl. Je krijgt dan een formulier toegezonden dat je dient in te vullen en te retourneren.

Bezwaar tegen het gebruiken van jouw gegevens
Je kunt ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken. We zullen dit verzoek altijd zorgvuldig bekijken maar hebben vaak toch de bevoegdheid om jouw gegevens te blijven gebruiken. We gebruiken jouw gegevens om een betaling van je te verkrijgen. Bezwaar maken kan door het sturen van een e-mail naar fgb@likifin.nl. Je krijgt dan een formulier toegezonden dat je moet invullen en terugsturen.

Recht op wissen van gegevens
Je mag ons vragen om jouw gegevens te wissen. In de meeste situaties hebben we een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval kunnen we die gegevens niet verwijderen. We zullen jouw verzoek altijd zorgvuldig bekijken en je laten weten of we gegevens van jou kunnen verwijderen. Als dat niet kan, geven we daar de reden van op. Je kunt een verzoek doen door een e-mail te sturen naar fgb@likifin.nl. Je krijgt dan een formulier toegezonden dat moet invullen en terugsturen.

10. Waar je met vragen terecht kunt

De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die erop let dat we goed met uw gegevens omgaan en deze goed beschermen. Bij vragen kun je bij hem/haar terecht.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
Naam : Dhr. Mr. N. van Trierum
E-mail adres : fgb@likifin.nl

11. Hoe je een klacht kunt indienen

Als wij gegevens van je verzamelen en je ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met jouw gegevens omgaan kun je een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30, 2594 AV Den Haag
Postadres : Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
Telefoon : 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)
Openingstijden : op werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

12. Aanpassing van deze privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.

Wetten en regels

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 • Gerechtsdeurwaarderswet
 • Administratieverordening Gerechtsdeurwaarders
 • Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit
 • Verordening Digitaal Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders
 • VISH convenant
 • Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
 • Wet Basisregistratie Personen
 • Richtsnoeren AP Beveiliging van persoonsgegevens
 • Beleidsregels AP Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
 • Beleidsregels AP Beveiliging van persoonsgegevens
 • Beleidsregels AP Beleidsregels meldplicht datalekken
 • Beleidsregels AP Cameratoezicht
 • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
 • Besluit beslagvrije voet

 
Grondslagen
De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
 

De gerechtsdeurwaarder in Nederland is een bestuursorgaan. In het minnelijk traject zijn de verwerkingen van de gerechtsdeurwaarder gebaseerd op grondslag 2. Bij de ambtelijke werkzaamheden gelden grondslagen 2, 3 en 5.

Bijzondere persoonsgegevens
Extra gevoelige gegevens over jou zijn bestempeld als bijzondere persoonsgegevens. Het gaat dan om jouw ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk gedrag, genetische gegevens en biometrische gegevens (zoals vingerafdruk maar in sommige gevallen ook fotomateriaal). 

Wanneer we wel bijzondere persoonsgegevens gebruiken
Er zijn in hoofdlijn drie situaties waarbij we bijzondere persoonsgegevens gebruiken.

 1. De gerechtsdeurwaarder is gehouden aan verordeningen en beroeps- en gedragsregels waarbij er op hem de verplichting rust om als onafhankelijke partij tussen schuldeiser en schuldenaar belangen af te wegen en onnodige kosten te vermijden. Bij onze werkzaamheden houden we vanuit die verplichting rekening met bijzondere omstandigheden van de schuldenaar. Een voorbeeld is het tijdelijk opschorten van een regeling bij bijzondere medische situaties. In dat geval moeten we die situatie wel afdoende beschrijven en opnemen in het dossier.
 2. Vorderingen van zorgverleners bevatten – hoe summier dan ook – informatie over een behandeling. Bij onze incasso- en ambtelijke werkzaamheden moeten we deze informatie verwerken.
 3. Bij het voeren van een gerechtelijke procedure moeten we ingaan op de aard van de schuld en eventueel door jou gevoerd verweer. Deze onderdelen kunnen bijzondere gegevens bevatten, bijvoorbeeld gegevens over gezondheid.


Beveiligingsmaatregelen
Benoem in hoofdlijnen de beveiligingsmaatregelen.

Burgerservicenummer
Het burgerservicenummer (BSN) is jouw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. Je krijgt een BSN toegekend als je zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP). Jouw BSN staat op jouw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het nummer bestaat uit 9 cijfers.

Digitaal beslagregister
Het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR) is het digitaal systeem voor de inschrijving van de door het bestuur van de KBvG bij Reglement aangewezen beslagen die zijn gelegd door een gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak als openbaar ambtenaar. Het DBR heeft ten doel:

 1. te voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt, althans die kosten zoveel mogelijk te beperken;
 2. te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast.


Curatele- en bewindregister

In het centraal curatele- en bewindregister (CCBR) zijn mensen geregistreerd die onder curatele of bewind geplaatst zijn. Voor meer informatie zie
https://www.rechtspraak.nl/Registers.

Centraal insolventieregister
Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Alle insolventiegegevens gepubliceerd ná 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie. Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Registers.

Huwelijksgoederenregister
Het huwelijksgoederenregister bevat de registraties die volgens het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 worden ingeschreven, waaronder bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden die op verzoek van de partners zijn ingeschreven. Iedereen kan het register kosteloos inzien. Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Registers.

Verwijsindex schuldhulpverlening
Door middel van de samenwerking tussen de schuldhulpverlening en de gerechtsdeurwaarders binnen VISH, kunnen gerechtsdeurwaarders vaststellen of een debiteur geregistreerd staat bij een schuldhulpverleningsinstantie. Dat signaal is dan aanleiding voor de gerechtsdeurwaarder om schuldeiser te adviseren pas op de plaats te maken en om zijn vordering aan te leveren bij die schuldhulpverlener. 

Inloggen

Gewoon, met je inlogcode en wachtwoord. Die vind je in het bericht dat je van ons hebt ontvangen.

Wil je betalen zonder in te loggen? Klik op de oranje knop.

Dit komt vanaf een zakelijke pagina