Algemene voorwaarden

Taaie kost, maar lees de algemene voorwaarden goed door! 

Algemene voorwaarden LikiFin B.V.

 1. Toepassingsgebied
  De algemene voorwaarden van LikiFin B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder inschrijvingsnummer 24285750, zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte
  opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden, tenzij anders overeen is gekomen.
 2. Definities
  Administratieve rolhandeling: het ontvangen en doorsturen van rolberichten en processtukken van de
  opdrachtgever naar de rechtbank vice versa.
  Ambtelijke werkzaamheden: werkzaamheden zoals bedoeld in art. 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.
  Niet-ambtelijke werkzaamheden: alle werkzaamheden die niet vallen onder de definitie van ambtelijke
  werkzaamheden, onder andere, doch niet uitsluitend: incassowerkzaamheden, het zoeken naar
  verhaalsmogelijkheden, het geven van juridisch advies, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van
  procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen/bijwonen van rolzittingen, comparities en
  getuigenverhoren bij de rechtbank, en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.
  Standaard incassowerkzaamheden: de werkzaamheden die in ieder dossier (deels) geautomatiseerd worden
  uitgevoerd. In het minnelijk traject omvatten deze werkzaamheden het versturen van drie sommaties en een
  belpoging. In het executietraject omvatten deze werkzaamheden het plannen van een loonbeslag, een beslag op de
  roerende zaken en een bankbeslag. Onder de normale incassowerkzaamheden wordt niet verstaan het treffen en
  bewaken van een betalingsregeling, alsmede het behandelen van verweer en het voorbereiden, opstellen en doen
  indienen van een faillissementsaanvrage.
  Cliënten: opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die rechtstreeks, dan wel via een tussenpersoon aan LikiFin
  een opdracht verstrekken.
  Tussenpersonen: opdrachtgevers die beroepshalve juridische- of incassowerkzaamheden verrichten. Hieronder
  worden in ieder geval verstaan: advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen en incassobureaus.
  Geïncasseerd bedrag: bedragen die na het geven van de opdracht aan LikiFin door of ten behoeve van de
  schuldenaar worden voldaan aan LikiFin, dan wel aan de opdrachtgever of een derde. Ook betaling in natura of
  andere, in de plaats van het geldbedrag komende prestaties worden als geïncasseerd bedrag aangemerkt.
 3. Aanvaarding
  a. Opdrachten kunnen schriftelijk en mondeling aan LikiFin worden gegeven. Elke opdracht wordt door LikiFin
  schriftelijk en/of digitaal aan de opdrachtgever bevestigd, onder gelijktijdige toezending van deze algemene
  voorwaarden. De opdracht geldt als aanvaard door LikiFin met deze bevestiging.
  b. Indien de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bedoelde bevestiging schriftelijk
  reclameert bij LikiFin, wordt de opdracht geacht te zijn gegeven onder de condities zoals in de bevestiging en de
  algemene voorwaarden zijn aangegeven.
  c. Alle opdrachten die worden gegeven aan één of meerdere gerechtsdeurwaarders verbonden aan LikiFin, gelden
  te zijn gegeven aan LikiFin.
 4. Voorschotten
  a. LikiFin is gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag betaalt, bij wijze van
  voorschot ter dekking van de te maken kosten. Dit voorschot kan zowel van de opdrachtgever worden verlangd
  bij aanvang van de werkzaamheden, als bij het starten van een eventuele gerechtelijke procedure, als tijdens de
  verdere behandeling van het dossier.
  b. LikiFin is gerechtigd van de door haar geïncasseerde en ontvangen bedragen, welke zij aan de opdrachtgever
  verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot
  voor de kosten die LikiFin voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.
 5. Werkzaamheden
  a. De werkzaamheden en rechtsmaatregelen geschieden altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  b. Het staat LikiFin vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of advocaat, op het moment dat zij
  dit nodig acht in te schakelen, dit voor (onder andere) het verrichten van ambtelijke handelingen, het
  waarnemen van (rol)zittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en het voeren van gerechtelijke
  procedures.
  c. In het geval dat aan LikiFin de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om
  het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen, staat het haar vrij om, namens
  opdrachtgever een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen.
 6. Tarieven
  a. LikiFin berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding zoals die hierna is bepaald. Er wordt
  onderscheid gemaakt tussen het tarief voor cliënten en tussenpersonen.
  b. LikiFin heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding ook aan de opdrachtgever in
  rekening te brengen indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of schikking treft,
  de opdracht tot incasso intrekt of LikiFin zonder bericht laat. Deze gevallen worden voor het berekenen van de
  vergoeding gelijk gesteld met de situatie waarin de vordering van de opdrachtgever geheel zou zijn geïncasseerd.
  c. LikiFin is gerechtigd de door haar geïncasseerde en ontvangen bedragen terstond te verrekenen met al hetgeen
  de opdrachtgever haar verschuldigd is, waaronder maar niet beperkt tot de verschuldigde incassoprovisie en het
  verschuldigde honorarium.
  d. LikiFin is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer
  volgens de CPI, gepubliceerd door het CBS.
 7. Beëindiging van de opdracht door LikiFin
  LikiFin behoudt zich het recht voor de opdracht te beëindigen wanneer:
 • blijkt dat de opdrachtgever onvolledige of foutieve informatie heeft verstrekt.
 • de opdrachtgever ingebreke blijft met betaling van de aan hem toegezonden declaratie / (voorschot)nota binnen
  de overeengekomen termijn.
 • de opdrachtgever ingebreke blijft met het geven van inlichtingen dan wel instructies aan LikiFin.
 • partijen verschillen van inzicht over de behandeling van de zaak en/of de juridische haalbaarheid hiervan.
  Alle tot op het moment van beëindiging gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 1. Aansprakelijkheid
  a. LikiFin is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in
  de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove
  schuld.
  b. LikiFin is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden als gevolg van handelingen die op uitdrukkelijk
  verzoek van de opdrachtgever zijn uitgevoerd.
  c. Door LikiFin wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.
 2. Betalingen
  a. Voldoening van al hetgeen opdrachtgever aan LikiFin verschuldigd is, dient te geschieden binnen veertien dagen
  nadat LikiFin haar declaratie / (voorschot)nota aan haar opdrachtgever toegezonden heeft.
  b. Na het verstrijken van genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1%
  per maand vanaf de vervaldatum van de declaratie. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen tussentijds een einddeclaraties.
  c. Indien de declaratie niet binnen veertien dagen na verzending hiervan is voldaan, is de opdrachtgever van
  rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de declaratie en rente ook 15%
  buitengerechtelijke incassokosten over het declaratiebedrag verschuldigd.
 3. Geschillen
  a. Op de rechtsverhouding tussen LikiFin en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
  b. Uitsluitend de rechtbank te Rotterdam is bevoegd om te oordelen over alle voorkomende geschillen tussen LikiFin en de opdrachtgever.
 4. Tarieven voor cliënten – niet ambtelijke werkzaamheden
  Incassoprovisie
  Op het moment dat LikiFin slaagt in de incassering van gelden (of er sprake is van een situatie welke conform deze
  algemene voorwaarden heeft te gelden als een succesvolle opdracht tot incassering), brengt LikiFin een
  incassoprovisie van 15% in rekening bij opdrachtgever. De provisie wordt berekend over het geïncasseerde bedrag.
  Honorarium voor (juridische) ondersteuning
  Voor werkzaamheden die niet vallen binnen het kader van de standaard (deels geautomatiseerde)
  incassowerkzaamheden, is opdrachtgever aan LikiFin, naast de hierna te noemen basisvergoeding, een honorarium
  verschuldigd op basis van een uurtarief. Deze werkzaamheden zien onder andere, doch niet uitsluitend, op het
  geven van advies, het verlenen van rechtskundige bijstand (waaronder het voeren van juridisch inhoudelijke
  correspondentie of het voeren van onderhandelingen) en het voeren van een gerechtelijke procedure. Indien
  tevens incassoprovisie in rekening wordt gebracht, wordt het honorarium niet berekend indien de incassoprovisie
  hoger is dan het berekende honorarium. De volgende uurtarieven zullen worden gehanteerd: incassomedewerker: €
  75; juridisch medewerker: € 95, jurist / (t.k.)-gerechtsdeurwaarder: € 125. De keuze van de in te zetten medewerker
  is geheel ter beoordeling aan LikiFin.
  Nakosten
  LikiFin is gerechtigd voor de, na een gewezen vonnis, verrichte niet-ambtelijke werkzaamheden nakosten aan de
  opdrachtgever in rekening te brengen op basis van een half punt van het toepasselijke salaris gemachtigde..
  Verschotten
  Alle verschotten (out of pocket kosten) die LikiFin voor de uitvoering van een opdracht aan derden moet vergoeden,
  worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht, dit naast de door LikiFin berekende vergoeding voor haar eigen
  werkzaamheden (de basisvergoeding, de incassoprovisie of het honorarium). Onder verschotten worden in dit
  verband in ieder geval verstaan de kosten samenhangend met de inschakeling van derden zoals maar niet beperkt
  tot: advocaten, notarissen, (collega)gerechtsdeurwaarders, slotenmakers, verhuizers, ontruimploegen,
  transporteurs, bergers, taxateurs of deskundigen. Daarnaast kan onder verschotten (niet limitatief) worden
  verstaan: griffierechten, informatiekosten, advertentiekosten, opslagkosten, stallingskosten en reinigingskosten.
  Basisvergoeding
  In alle gevallen waarin LikiFin een door een opdrachtgever gegeven opdracht tot het verrichten van niet-ambtelijke
  werkzaamheden heeft aanvaard, is de opdrachtgever een basisvergoeding verschuldigd. Als de opdrachtgever een
  tarief aan incassokosten verschuldigd is dat de basisvergoeding overstijgt, vervalt de basisvergoeding.
  De basisvergoeding wordt berekend aan de hand van het belang van de zaak, in de volgende verdeling: voor een
  belang tot € 250,00, € 750,00, € 2.000,00, € 5.000,00 en ieder belang boven de € 5.000,00 brengt LikiFin een
  basisvergoeding in rekening van respectievelijk € 40,00, € 60,00, € 80,00, € 90,00 of € 100,00.
 5. Tarieven voor cliënten – ambtelijke werkzaamheden
  De ambtelijke werkzaamheden worden aan de opdrachtgever doorbelast op basis van het Besluit Tarieven
  Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG). Indien er ambtelijke werkzaamheden zijn of worden verricht
  waarvoor BTAG geen vergoeding kent, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan de
  BTAG-tarieven voor gelijksoortige handelingen. Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan
  LikiFin te wijten is, wordt aan de opdrachtgever de helft van het toepasselijke BTAG-tarief in rekening gebracht.
  Voor een reeds in gereedheid gebracht exploot dat op verzoek van opdrachtgever niet behoeft te worden
  uitgebracht, wordt aan opdrachtgever een bedrag van € 27,50 in rekening gebracht.
  Voor ambtshandelingen die op de dag van ontvangst van de opdracht, binnen de gebruikelijke kantoortijden
  uitgevoerd moeten worden, wordt naast het BTAG-tarief een toeslag van 100% bij opdrachtgever in rekening
  gebracht. Voor ambtshandelingen die buiten de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten worden, wordt naast
  het BTAG-tarief een toeslag van 150% bij opdrachtgever in rekening gebracht.
  Indien wordt opgetreden als verzendende of ontvangende instantie als bedoeld in EG Verordening 1393/2007,
  wordt voor werkzaamheden, niet vallende onder de ambtshandelingen, een bedrag in rekening gebracht van
  € 125,00 per uur, met dien verstande dat voor elk ingevuld formulier een half uur wordt gerekend. Deze
  werkzaamheden omvatten onder meer, doch niet uitsluitend, het ontvangen, invullen en verzenden van de
  voorgeschreven formulieren en het telefonisch en schriftelijk overleg.
  Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die naar het oordeel van LikiFin als bijzonder kunnen worden
  aangemerkt, brengt LikiFin, naast de BTAG-tarieven, het honorarium voor (juridische) ondersteuning in rekening. Als
  bijzonder kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, worden aangemerkt: arbeidsintensieve en/of tijdrovende
  ambtelijke handelingen die meer zorg en tijd vragen dan gebruikelijk is, alsmede het (deels) aanpassen van de
  redactie van door de opdrachtgever aangeleverde stukken/exploten, en het doen laten vertalen van
  stukken/exploten..
 6. Tarieven voor tussenpersonen
  Opdrachtgever is aan LikiFin, terzake de ambtelijke werkzaamheden, het tarief verschuldigd conform het
  voorgaande artikel (12), alsmede de hierna te noemen aanvullende tarieven.
  Basisvergoeding
  In zaken waarin LikiFin een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in haar administratie verwerkt, is een
  basisvergoeding van € 40,00 verschuldigd. Zodra het in rekening te brengen honorarium de bedoelde
  basisvergoeding overschrijdt, vervalt de aanspraak op deze basisvergoeding.
  Rolwaarneming
  Voor de waarneming van rolzittingen bij de Rechtbanken, sector Kanton, is door de tussenpersoon verschuldigd:
 • In verstekzaken een bedrag van € 40,00. Dit tarief omvat het aanleggen van het dossier, het aanbrengen van de
  zaak inclusief de eerste administratieve rolhandeling en het uitbrengen van het daarbij behorende rolbericht.
 • Voor iedere volgende administratieve rolhandeling en het daarbij behorende rolbericht een bedrag van € 10,00.
 • Voor het opstellen van schriftelijke processtukken, waaronder (maar niet uitsluitend) een conclusie of akte, een
  bedrag van € 125,00 per uur.
 • Voor het voorbereiden en bijwonen van een van de gerechtsdeurwaarders zelf, dan wel een gekwalificeerde
  kracht van diens kantoor van comparities van partijen, enquêtes en descentes, een bedrag van € 125,00 per uur.
  Afwikkelingskosten
  De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten zijn alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van alle
  andere verschuldigde kosten. Voor de afwikkeling van executoriale titels en betalingen voordat een executoriale titel
  is verkregen wordt door LikiFin 4,5 % over deze grondslag berekend aan afwikkelingskosten.
 1. B.T.W. over verrichte werkzaamheden
  Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Inloggen

Gewoon, met je inlogcode en wachtwoord. Die vind je in het bericht dat je van ons hebt ontvangen.

Wil je betalen zonder in te loggen? Klik op de oranje knop.

Dit komt vanaf een zakelijke pagina